SOUP: Rosemary, Potato, and White Bean. SPECIAL: Cajun Salmon Wrap w/ a Tobasco Mayo. $9.95